Museumhaven Spakenburg -

Waar het allemaal gebeurt

De Commissies

De stichting heeft vier commissies die volledig bestaande uit vrijwilligers. Deze vier commissies geven uitvoering aan de zogenaamde vijf pijlers van ons beleid. De commissies zijn verder zelfsturend en stellen zelf hun uitvoeringsprogramma op, dat ze ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur. Behalve de promotie en behoud van de Museumhaven baseren ze hun projecten vooral op vragen en noden vanuit de bruine vloot, de werf en de culturele behoeften. De commissievoorzitter is in de meeste gevallen ook portefeuillehouder in het bestuur en vormt zo de verbindende schakel tussen commissie en bestuur.

 • 1| Educatie, vrijwilligers en opleiding

  De Commissie Educatie stelt zich ten doel de educatie in relatie tot de Museumhaven Spakenburg te verbreden en te verdiepen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is ons belangrijkste motto. De creatieve en professionele inbreng van de leden van de commissie dragen hieraan bij.

  Hoe ziet de vertegenwoordiging eruit? Het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zijn allemaal vertegenwoordigd in de commissie. Daarnaast is vanuit de schippers en de Bruine Vloot een relevante afvaardiging aanwezig. Op deze manier realiseren we een brede vertegenwoordiging die noodzakelijk is voor dit belangrijke werk.

  De projecten die het afgelopen jaar zijn gestart in het primair - en voortgezet onderwijs, bouwen we verder uit en willen we daar waar nodig kwalitatief verbeteren. Ook het MBO krijgt een nadrukkelijke rol in de bewustwording rondom het behoud van de botters.
  Regelmatige communicatie vanuit de projectgroep Educatie hoort erbij om het bewustwordingsproces ten aanzien van onze geweldige Museumhaven Spakenburg levend te houden.

  De Commissie Educatie spant zich in om naast de ontwikkelde projecten creatief te blijven nadenken over nieuwe projecten die het reilen en zeilen van onze botters dichterbij de leerlingen kunnen brengen. 'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' gaat tenslotte verder dan de jeugd alleen. Via bekendwording met de projecten en het doelgericht opleiden tot scheepsmaat of schipper op een botter, gaan we ervan uit ook anderen te interesseren. Tot de tastbare opbrengsten van de commissie behoren inmiddels: het informatieboekje voor de basisscholen, een bottertjesrace met zelfgemaakte botters èn een uitzendbureau vanuit het voortgezet onderwijs waar bottereigenaren gebruik van kunnen maken.

 • 2| Verwerving, beheer en behoud

  Voor alle inwoners van Bunschoten/Spakenburg is het behouden van de huidige vloot met historische schepen van groot belang voor zowel het karakter van het dorp als voor de commerciële waarde van de Museumhaven.

  Het stimuleren van het fysiek in stand houden van de vloot met historische vissersschepen (Botters) en tijdsbepalende schepen voor de haven van Spakenburg is daarbij het doel van deze werkgroep.

  Om de vloot in de haven te houden is het van groot belang de te koop liggende schepen te behouden en door middel van onderhoud en financiering de schepen weer onder te brengen bij particuliere eigenaren en/of beherende stichtingen. Om de schepen te kunnen laten uitvaren is een grote groep vrijwilligers nodig die opgeleid gaan worden als walschipper, schipper, bemanningslid of ondersteuners bij het onderhoud van de schepen.

  De vergrijzing van de huidige eigenaren neemt sterk toe en opvolging is bij veel eigenaren niet aanwezig. Dit maakt dat er nu haast geboden is om met een goed plan de toekomst van de huidige vloot te kunnen waarborgen. Dit vraagt om financiële ondersteuning van de huidige eigenaren, zodat de schepen in goede staat van onderhoud blijven en ze zo geschikt te houden voor het varen/zeilen voor verschillende doeleinden.

 • 3| Fondsenwerving en fondsbeheer

  De Commissie Fondsenwerving, fondsbeheer & subsidies heeft als eerste doel het werven van donaties, sponsoren. Fondsen worden opgestart om financiële stimulansen te kunnen bieden aan initiatieven die de Museumhaven van Spakenburg levend houden.

  Vanuit de Stichting is gekozen om niet eenmalig het financiële probleem op te lossen, maar structureel en zo naar een stabiele toekomst te werken. De uitdaging ligt bij de betrokkenheid van de inwoners van Bunschoten/Spakenburg om de vergrijzing binnen de botterwereld op te vangen.

  Dit is dan ook de reden van de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg om commissies financieel te ondersteunen bij initiatieven voor bijvoorbeeld onderhoud, opleidingen, educatie, marketing, etc.

  De commissie gaat zich de komende tijd inzetten voor het werven van particuliere donateurs. Daarnaast zal er gefocust worden op bedrijven door middel van diverse sponsorpakketten. Zo wordt het bedrijfsleven betrokken bij de Museumhaven. Als laatste, maar minstens zo belangrijke stap, worden fondsen benaderd die aansluiten bij de initiatieven binnen de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg.

 • 4| Beeldvorming, communicatie en marketing

  Spakenburg is een dorp dat rijk is aan vele prachtige hoogtepunten, alleen blijven sommige daarvan enigszins buiten beeld. Spakenburg is bekend om het brood, het voetbal en de vis. Daar is het dorp groot in, maar het biedt zoveel meer.

  De oudste operationele werf van Nederland staat in Spakenburg. De grootste Bruine Vloot van de wereld heeft er haar thuishaven. Diverse musea geven een breed beeld van heden en verleden. Er is een jaaragenda vol belevenissen rondom de historie van Spakenburg: onlosmakelijk verbonden met de visserij en daarmee de botters. De historische beleving in combinatie met de culturele schoonheid van Spakenburg is uniek in de wereld. Aan ons de schone taak om de Museumhaven van Spakenburg als een geheel te promoten, zowel binnen als buiten Spakenburg.

  Samen met Dynamisch Spakenburg trekken we op voor de bewustwording van alles wat Spakenburg te bieden heeft. Het streven is de beleving rondom de Museumhaven naar nieuwe hoogten te brengen. Zo hopen wij op meer bezoekers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en mede enthousiastelingen!

 • 4| Botters-in-business

  Vroeger had Spakenburg 200 botters in de haven, zij hebben het dorp gemaakt tot wat het nu is. Samen met de haven, de werf, de afslag zijn zij het fundament van onze cultuur en hebben het gemaakt tot waar we nu zijn. Doordat Flevoland uit het water omhoog is gepompt, was er te weinig ruimte voor de visserij. Het primaire verdienmodel van de botter is na eeuwen verloren gegaan.

  Momenteel kan Spakenburg met trots zeggen dat het nog steeds ’s werelds grootste bruine vloot heeft, alleen is de zekerheid van het behoud en de culturele borging niet zeker. In de symbiose tussen de werf en de botters blijven financiële middelen toch de beperking. Bij de werf is kennis en kunde genoeg, maar aan botters moet een hoop gedaan worden om ze in optimale staat te behouden.

  Zodoende werken we aan verdienmodellen voor onze museumhaven, zodat ze in al haar schoonheid blijft voort bestaan. Deze verdienmodellen kunnen ontwikkeld worden voor particuliere eigenaren van botters, beheerstichtingen van botters, de musea, de visafslag, de werf, etc. Samenwerking met partners is hierin cruciaal!